Září 2013

Sdělení školní jídelny - STRAVNÉ od 2. 9. 2013

26. září 2013 v 7:58 | Zdeňka Vávrová |  Školní jídelna
Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

Sdělení školní jídelny

  1. Ceny stravného od 2.9.2013

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2 jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku.
s odpolední svačinou / bez odpolední svačiny
strávníci do 6ti let (do 31.8.2014) 34,- Kč 28,- Kč
strávníci od 7 - 10 let (do 31.8.2014) 38,- Kč 32,- Kč
Přehlašování dětí v rámci kategorií celodenní nebo polodenní lze pouze po ucelených měsících. Proto změnu hlaste v dostatečném předstihu.
  1. Platba stravného

První platba - zálohová platba na měsíc červen 2014 (splatná k 15. září):
21 obědů x 34,- Kč =714,- Kč 21 obědů x 28,- Kč = 588,- Kč
21 obědů x 38,- Kč =798,- Kč 21 obědů x 32,- Kč = 672,- Kč
Ostatní stravné se platí zpětně za skutečně odebrané obědy (za září v říjnu, za říjen v listopadu atd.). Obědy za červen se v červenci zúčtují se zálohou placenou v září.
  1. Možnosti úhrady plateb za stravné

Možnost úhrady za stravné si zákonný zástupce dítěte určí při vyplňování Přihlášky ke školnímu stravování.

- souhlasem k inkasu
pro klienty České spořitelny sběrný účet: 0100051841/0800
pro klienty ostatních bank: 3218165389/0800
- příkazem k úhradě
na účet číslo: 3218165389/0800
- složenkou

- hotově (ve vyjímečném případě)
Platba musí být provedena k 15. dni v měsíci.
Nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.
  1. Odhlášky z obědů
Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole/mateřské škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole/mateřské škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní = 76,- Kč nebo 80,- Kč).
První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole/mateřské škole. Proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).
Strava se odhlašuje vždy do 12:00 hod. na následující den.
- telefonicky: MŠ Krhová: 571 633 054
vedoucí ŠJ Z. Vávrová: 702 015 919
- do sešitu odhlášek (při vstupu do hlavní budovy MŠ nebo v šatně oční třídy/v šatně logopedické třídy)
  1. Výdej stravy

přesnídávka 8:15 - 8:45
oběd 11:15 - 11:45
svačina 14:30 - 15:00
První den neplánované nemoci lze jídlo odebrat do jídlonosiče:
- ve školní kuchyni 11:00
Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí ŠJ Zdeňka Vávrová.

Přechod pod nového zřizovatele

26. září 2013 v 7:46 | Vlaďka Šuláková |  Kontaktní údaje
Od 1. 7. 2013 přešla naše mateřská škola pod nového zřizovatele. Veškeré údaje naleznete i v budoucnu v kontaktech:

NÁZEV ORGANIZACE: Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace
ADRESA ORGANIZACE: U Školky 445, 756 63 Krhová
IČ: 21551511
DIČ: CZ 21551511

Číslo účtu MŠ: 3218165389/0800
Číslo sběrného účtu pro strávníky, kteří mají účet u České spořitelny: 0100051841/0800

ZŘIZOVATEL: OBEC KRHOVÁ, zastoupená starostkou Sylvou Kristkovou
Sídlo: Hlavní 205, 756 63 KRHOVÁ

KONTAKTY zůstávají:

telefon 571 633 054

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Vedoucí školní jídelny Vávrová Zdeňka - tel. 702 015 919,
Ředitelka Vladislava Šuláková - tel. 607 583 637,
Zástupkyně Věra Čačková - tel. 702 015 920
Pevná linka - 571 633 054
webové stránky: http://mskrhova.blog.cz


Fotogalerie - přístavba školky

16. září 2013 v 21:23 Aktuality
Kompletní fotogalerii od p. Adamce naleznete v albu na rajčátku.

Školka v Krhové přijme víc dětí

15. září 2013 v 20:33 | (JALOVEC) |  Z tisku
Dosavadní kapacita 75 dětí Mateřské školy v Krhové nepokrývá nároky rodičů. Představitelé nové obce proto chtějí školku rozšířit.

Mateřská škola funguje v Krhové od roku 1977 a posledních 14 let ji provozovalo město Valašské Meziříčí. To se však změnilo se vznikem samostatné obce, která školku převzala v červenci a začala plánovat její rozšíření. "Hlavním důvodem je nedostatek volných míst. Dle demografického průzkumu se tato situace bude opakovat ještě nejméně pět let. Nová výstavba v Krhové, především mladých rodin, je pro obec přínosem, a proto jim musíme zajistit kvalitní zázemí v kvalitním předškolním zařízení, což mateřská škola bezpochyby je. Rozšíření zajistí provoz nové třídy s kapacitou 16 dětí," zdůvodnila starostka Sylva Kristková s tím, že "dalším důvodem je návazný předpokládaný nárůst dětí v základní škole a nižší náklady na dofinancování mezd pedagogů. Náklady na rozšíření mateřské školy činí dva milióny a obec je hradí z rozpočtu." Dnes má školka s kapacitou 75 dětí pět tříd, přičemž tři jsou zaměřeny na děti s kombinovanými vadami, vadami zraku a řeči. "Přístavbu chceme slavnostně otevřít 30. září a budeme také usilovat o rozšíření kapacity až na 100 míst," doplnila ředitelka školky Vlaďka Šuláková.